اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 83

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 83

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره  83

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 83- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 23 آبان الی 29 آبان


1 زهرا سادات مرصعی   2,186,000
2 مهدی احمدی     245,000
3 مهدیه آرمیون     120,000
4 زینب سبزی کاریان     275,000
5 امین صنعتگر     676,000
6 محسن اصفی       50,000
7 مجتبی پابرجی     881,000
8 محمد نجفی بهاری     100,000
9 محسن مکاریان     160,000
10 زهره فرات مقدم     400,000
11 محدثه سقازاده     490,000
12 رضا تاک     275,000
13 مجید خوشنود     230,000
14 مجید خوشنود     244,000
15 محمدرضا کاغذی     190,000
16 شادمهر فروهر     124,000
17 زینب مولایی     900,000
18 ریحانه قریشی       40,000
19 مهرداد ضابطی     362,000
20 علیرضا طالبیان     253,000
21 بلوری       30,000
22 حسین بسیج     492,000
23 شهرزاد ایاری       63,000
24 مجید قسب       44,000
25 علی اکبر شورابیان     107,000
26 حسین مجیدی     110,000
27 محمد تحقیقی     287,000
28 سوگل فرزانگان     155,000
29 محمد ستاری       46,000
30 علیرضا کامویی     244,000
31 محمد نجفی بهاری     127,000
32 حسین مجیدی       55,000
33 طیب     150,000
34 طیب       32,000
35 امید مهدی آرانی     258,000
36 سوگل فرزانگان     104,000
37 محمد اسماعیلی     100,000
38 محمد اسماعیلی     133,000
39 شیرین رنجبر       49,000
40 فرانک بلوری       85,000
41 شیما زاهدی     162,000
42 مسعود علیمی       42,000
43 مسعود علیمی     112,000
44 مرضیه محتشمیان     200,000
45 میثم قدککار       93,000
46 محمد احسنی     130,000
47 مهدی نوحی کاشانی     149,000
48 علیرضا کهنه چی     162,000
49 امین ستوده       85,000
50 مریم احمدی     143,000
51 حسن جهانتاب     238,000
52 حسن جهانتاب       36,000
53 زهرا اکبرزاده     462,000
54 محمد نجفی بهاری       90,000
55 محمد نجفی بهاری       50,000
56 محمد امین بخردی     507,000
57 حمید اسماعیلی     117,000
58 عاطفه بامداد     409,000
59 سارا شاکری     347,000